Jane Irish

Foyer

Foyer, 2009
egg tempera on canvas
24 x 38 inches